Zhongxian Huyu Expressway Bridge, China – 247.5 metres (812 ft) tall

Advertisement

Zhongxian Huyu Expressway Bridge, China – 247.5 metres (812 ft) tall. Completed in 2010, this bridge crosses the Yangtze River in Zhong County.

Zhongxian Changjiang Bridge, China

Zhongxian Changjiang Bridge, China

%d bloggers like this: